ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις

Τυπικόν - ΛΑ' Ιουλίου 2005 - Κυριακή ΣΤ' Ματθαίου, Ευδοκίμου δικαίου, προεόρτια της προελεύσεως του Τιμίου Σταυρού - Ήχος πλ. α', εωθινόν ς'.


ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας λα'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιδ' καὶ ἡ νὺξ ὥρας ι'.

 

31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Εὐδοκίμου (+ θ' αἰ.)· καὶ Προεόρτια τῆς προελεύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοῦ κηδεύσαντος τὸ πανάχραντον σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῶν Ἁγίων δώδεκα Μαρτύρων τῶν Ρωμαίων. Ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ σεβασμίου Οἴκου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ἐν Βλαχέρναις, ἔνθα ἀπόκειται ἡ Ἁγία Σορός. Ἦχος πλ. α', ἑωθινόν ς'.
 

Ἑσπερινός.

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θ' Ὥρας, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε, μέχρι Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς (Ψαλμοί ρμ', ρμα', ρκθ', ρις')

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα δ', τοῦ Σταυροῦ γ' καὶ τοῦ Ἁγίου γ'.

 • [Δ.Ε.Ε.] Ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ Ἁγίου 3 εἰς 4.

 • Δόξα τοῦ Σταυροῦ Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ. (*)

 • [Δ.Ε.Ε.] Δόξα τοῦ Ἁγίου Παντὸς Δικαίου μνήμη.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας (μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ).

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ Ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ]. Δόξα, καὶ νῦν, Θεοτοκίον εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον τοῦ ἰδιομέλου, ἐκ τῶν κειμένων μετὰ τὰ κατ' ἀλφάβητον. Εἶτα αἱ αἰτήσεις· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... . Καὶ εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον, τὸ ἀναστάσιμον τοῦ ἤχου καὶ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Δόξα τοῦ Ἁγίου Παντὸς Δικαίου.

 • Καὶ νῦν τοῦ Σταυροῦ Σύ μου σκέπη κραταιά.

 • [Δ.Ε.Ε.] Δόξα καὶ νῦν Ναὸς καὶ Πύλη ὑπάρχεις.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα καὶ νῦν τοῦ Σταυροῦ. Τὸ δὲ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου οὐ λέγεται (**).

 • [Δ.Ε.Ε.] Ἀναστάσιμον, Δόξα Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, Καὶ νῦν Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον.

 • Ἀπόλυσις.

(*) Τὸ Τ.Γ.Ρ. ἔχει αὐτὴ τὴν σειρὰ μόνο "εἰ τύχοι ἐν Κυριακῇ" (σ. 703).

(**) Μᾶλλον, ἐπειδὴ κατὰ τὸν προσδιορισμὸ στὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα, εἶναι μὴ ἑορταζόμενος Ἅγιος.  [σ. 703, καὶ σ. 173, Τ.Γ.Ρ.]

 

Ὄρθρος

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκια, τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα τοῦ Σταυροῦ, Καὶ νῦν Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου Σοι.

 • [Δ.Ε.Ε.] Ἀναστάσιμον, Δόξα Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, Καὶ νῦν Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • Τὸ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή (μετὰ τοῦ Στίχου).

 • Τὸ Ἑωθινὸν ἐνδιάτακτον Εὐαγγέλιον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός (ψαλλομένου τοῦ Ν' Ψαλμοῦ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου).

 • Δόξα, Ταῖς τῶν Ἀποστόλων. Καὶ νῦν, Ταῖς τῆς Θεοτόκου. Εἶτα στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς καὶ τὸ πεντηκοστάριον Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς.

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου..., Κύριε ἐλέησον (ιβ').

 • Οἱ κανόνες· τῆς Ὀκτωήχου εἰς ι' καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς δ' [Οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν εἰ μὴ μόνον οἱ ιβ' στίχοι ἐξ ἑκάστης ᾠδῆς]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι Χοροὶ Ἰσραήλ.

 • [Δ.Ε.Ε.: ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς 4, καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς 4]

 • Ἀπὸ γ' ᾠδῆς, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κάθισμα τοῦ Ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ.

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς, Ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.

 • Τὸ Συναξάριον τοῦ Μηναίου.

 • Ἡ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται (μετὰ τὴν η' ᾠδὴν καὶ τὴν Καταβασίαν αὐτῆς).

 • Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Κανόνων, ἡ Καταβασία αὐτῆς, καὶ ἡ Αἴτησις (Μικρὴ Συναπτή).

 • Ἅγιος Κύριος, Ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον, καὶ τοῦ Σταυροῦ Σταυρὸς προεορτάζεται.

 • [Δ.Ε.Ε.: Ἀναστάσιμον, τοῦ Ἁγίου, καὶ Θεοτοκίον ὅμοιον Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων]

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· Πᾶσα πνοή, Αἰνεῖτε, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Αἴνων, ἤτοι οἱ στίχοι τοῦ ὑπόλοιπου ρμη' Ψαλμοῦ, καὶ τοῦ ρμθ' Ψαλμοῦ, μέχρι Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς. Εἶτα, στιχηρὰ ἀναστάσιμα δ' καὶ ἀνατολικά δ', λέγοντες εἰς τὰ δύο τελευταία τοὺς συνήθεις τῆς Κυριακῆς στίχους, ἤτοι α' Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, καὶ β' Ἐξομολογήσομαί Σοι Κύριε.

 • Δόξα· Τὸ Ἑωθινὸν Ἰδιόμελον.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις εἰς ἦχον β'.

 • Δοξολογία μεγάλη.

 • Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, εἰς ἦχον πλ. δ'.

 • Ἡ Ἐκτενής, ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά"), καὶ Ἀπόλυσις.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Ὅτε δὲ οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐν ἑκάστη ᾠδῇ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ ἑπόμενον τροπάριον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τροπάρια μετὰ ἀναλόγων στίχων ἐκ τῇς ᾠδῆς, οἵτινές εἰσιν οἱ ἐξῆς: Ἐὰν μὲν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ιδ', στίχοι λέγονται οἱ δ' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνεται εἰς ιβ', λέγονται οἱ β' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ι', λέγονται μόνον οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς η', λέγονται μόνον οἱ στ' τελευταῖοι· καὶ τέλος ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς στ', λέγονται μόνον οἱ δ' τελευταῖοι στίχοι ἑκάστης ᾠδῆς.

 2. Κατὰ τὸν Ρήγα [σ. 31, Τ.Γ.Ρ.]: Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
29/07/2005 - 14/02/2010