ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις

Τυπικόν - ΙΒ' Ιουνίου 2005 - Κυριακή των Αγίων τιη' Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία (Ζ' από του Πάσχα) - Ήχος πλ. β', Εωθινόν ι'.


ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας λ'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιε' καὶ ἡ νὺξ ὥρας θ'.

 

12 ΚΥΡΙΑΚΗ Z' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ἐν ᾗ τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Θεοφόρων Πατέρων. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου (+ δ' αἰ.). Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀντωνίνης καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Στρατιώτου. Τῶν Ὁσίων και Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν: Ζήνωνος ἐπισκόπου Κυρηνείας, Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λευκωσίας, Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν τοῖς Δαγάτου (ἢ Δαγάζου), Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ (+734), [Εὐλογίου πατριάρχου Ἀντιοχείας] καὶ Ἀρσενίου τοῦ Ρώσου. Ἦχος πλ. β', ἑωθινόν ι'.

Ἐν Πρεβέζῃ: Τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν "θείων Συνόδων συνηγόρων" καὶ Ἀρχιεπισκόπων Νικοπόλεως: Ἡλιοδώρου, Δονάτου, Ἀττικοῦ καὶ Ἀναστασίου.

 

Ἑσπερινός.

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θ' Ὥρας, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε, μέχρι Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς (Ψαλμοί ρμ', ρμα', ρκθ', ρις')

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα τοῦ πλ. β' ἤχου γ', τῆς Ἀναλήψεως ἰδιόμελα γ' καὶ τῶν Πατέρων προσόμοια δ' [ζήτει ἅπαντα τῇ Κυριακῇ τῶν Πατέρων].

 • Δόξα, Τὰς μυστικὰς σήμερον.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου Τίς μὴ μακαρίσει Σε.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας (μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ), καὶ τὰ Ἀναγνώσματα τῶν Πατέρων.

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ Ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ], Δόξα τῶν Πατέρων Ἀποστολικῶν παραδόσεων. Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας. Εἶτα αἱ αἰτήσεις· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... . Καὶ εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον, τὸ ἀναστάσιμον τοῦ ἤχου καὶ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Δόξα, Τὴν ἐτήσιον μνήμην.

 • Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς Κύριε τὸ μυστήριον.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα τῶν Πατέρων Ὑπερδεδοξασμένος εἰ Χριστέ καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ.

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα τῶν Πατέρων Ὑπερδεδοξασμένος εἰ Χριστέ καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • Τὸ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή (μετὰ τοῦ Στίχου).

 • Τὸ Ἑωθινὸν ἐνδιάτακτον Εὐαγγέλιον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός καὶ τὰ τῆς Κυριακῆς τροπάρια (ψαλλομένου τοῦ Ν' Ψαλμοῦ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου).

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου...

 • Οἱ κανόνες· ὁ ἀναστάσιμος τοῦ ἤχου μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς δ', ὁ πρῶτος τῆς Ἀναλήψεως ἄνευ εἰρμῶν εἰς δ' καὶ τῶν Πατέρων ἄνευ εἰρμῶν εἰς ς' [ζήτει ἅπαντα τῇ Κυριακῇ τῶν Πατέρων]. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ' στίχους τῆς στιχολογίας ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ [Οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν εἰ μὴ μόνον οἱ ιβ' στίχοι ἐξ ἑκάστης ᾠδῆς]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι Θείῳ καλυφθείς.

 • [Δ.Ε.Ε.: ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς 4, τῆς Ἀναλήψεως ὁ α' κανὼν ἄνευ τῶν εἰρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τῶν Ἁγίων Πατέρων εἰς 4]

 • Ἀπὸ γ' ᾠδῆς, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κοντάκιον τῆς Ἀναλήψεως. Κάθισμα τῶν Πατέρων, Δόξα τῶν αὐτῶν, Καὶ νῦν τῆς Ἀναλήψεως.

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς, κοντάκιον καὶ οἶκος τῶν Πατέρων. Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

 • Ἡ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται.

 • Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Κανόνων, ἡ Καταβασία αὐτῆς, καὶ ἡ Αἴτησις (Μικρὴ Συναπτή).

 • Ἅγιος Κύριος, Ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον, τῶν Πατέρων καὶ τῆς Ἀναλήψεως.

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· Πᾶσα πνοή, Αἰνεῖτε, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Αἴνων, ἤτοι οἱ στίχοι τοῦ ὑπόλοιπου ρμη' Ψαλμοῦ, καὶ τοῦ ρμθ' Ψαλμοῦ, μέχρι Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς. Εἶτα, στιχηρὰ ἀναστάσιμα δ' τοῦ πλ. β' ἤχου, καὶ τῶν Πατέρων γ' δευτεροῦντες τὸ α'.

 • Δόξα· Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις εἰς ἤχον β'.

 • Δοξολογία μεγάλη.

 • Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, εἰς ἤχον πλ. δ'.

 • [Δ.Ε.Ε.: Σήμερον σωτηρία]

 • Ἡ Ἐκτενής, καὶ Ἀπόλυσις.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

 2. Ὅτε δὲ οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐν ἑκάστη ᾠδῇ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ ἑπόμενον τροπάριον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τροπάρια μετὰ ἀναλόγων στίχων ἐκ τῇς ᾠδῆς, οἵτινές εἰσιν οἱ ἐξῆς: Ἐὰν μὲν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ιδ', στίχοι λέγονται οἱ δ' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνεται εἰς ιβ', λέγονται οἱ β' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ι', λέγονται μόνον οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς η', λέγονται μόνον οἱ στ' τελευταῖοι· καὶ τέλος ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς στ', λέγονται μόνον οἱ δ' τελευταῖοι στίχοι ἑκάστης ᾠδῆς.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
08/06/2005 - 14/02/2010