ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις

Τυπικόν - ΚΘ' Μαίου 2005 - Κυριακή Ε' από του Πάσχα - Της Σαμαρείτιδος - Ήχος δ', Εωθινόν ζ'.


ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ
ἔχων ἡμέρας λα'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιδ' καὶ ἡ νὺξ ὥρας ι'.

 

29 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ἐν ᾗ τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτήν ἑορτάζομεν. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος (+307) καὶ Θεοδοσίας ὁσιομάρτυρος τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης (+730). Τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ὀλβιανοῦ ἐπισκόπου πόλεως Ἀνέου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ δύο μαρτύρων συζύγων. Τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων· Ἀνδρέου Ἀργέντου, τοῦ Χιοπολίτου (1465) καὶ Ἰωάννου ἢ Νάννου τοῦ Θεσσαλονικέως (1802). Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, "τῶν εὐαγγελικῶν δογμάτων γενναίου ὑπερμάχου" καὶ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας (+17 Ἀπριλίου 328). Τῶν ὁσίων Ἰωάννου τοῦ σαλοῦ καὶ Ὑπατίου ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ρουφίνου. Ἐπέτειος τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς γενομένης ὑπὸ τῶν Τούρκων ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453). Ἦχος δ', ἑωθινόν ζ'.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ "Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος" πανδήμως ἄγεται ἐν Τρικκάλοις ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, ἐπισκόπου Λαρίσης. Ἐπίσης μνήμη τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἐφέσῳ, πανδήμως ἑορταζομένου ἐν Χώρᾳ Σάμου.

 

Ἑσπερινός.

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θ' Ὥρας, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε, μέχρι Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς (Ψαλμοί ρμ', ρμα', ρκθ', ρις')

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα τοῦ δ' ἤχου δ', τῆς Μεσοπεντηκοστῆς γ' καὶ τῆς Σαμαρείτιδος ἰδιόμελα γ᾿.

 • Δόξα, Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου Ὁ διὰ Σὲ Θεοπάτωρ.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας (μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ).

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ Ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ], Δόξα καὶ νῦν, Ἀγαλλιάσθω σήμερον φαιδρῶς. Εἶτα αἱ αἰτήσεις· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... . Καὶ εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον, τὸ ἀναστάσιμον Κύριε ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ, εἶτα τὰ Πάσχα ἱερόν, μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.

 • Δόξα, Ὡς ὤφθης ἐπὶ γῆς.

 • Καὶ νῦν Θεοτοκίον Μεσούσης τῆς ἑορτῆς.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα καὶ νῦν, Μεσούσης τῆς ἑορτῆς.

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν, Μεσούσης τῆς ἑορτῆς.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • Τὸ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • [Η.Ο.Π.: Δὲν ἔχει καθόλου Ψαλτήριον, ἤτοι, β', γ' καὶ ιζ' καθίσματα!]

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή (μετὰ τοῦ Στίχου).

 • Τὸ Ἑωθινὸν ἐνδιάτακτον Εὐαγγέλιον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός καὶ τὰ τῆς Κυριακῆς τροπάρια (ψαλλομένου τοῦ Ν' Ψαλμοῦ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου).

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου...

 • Οἱ κανόνες τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου εἰς ς', τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ὁ δεύτερος εἰς δ' καὶ τῆς Σαμαρείτιδος ἄνευ εἱρμῶν μετὰ τοῦ στίχου Δόξα Σοι ὁ Θεός εἰς δ᾿ [ζήτει ἅπαντα τῇ Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι Ἀναστάσεως ἡμέρα.

 • [Δ.Ε.Ε.: τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου εἰς 6]

 • Ἀπὸ γ' ᾠδῆς, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (τὸ [Τ.Γ.Ρ.] καὶ τὸ Πεντηκοστάριον δὲν ἀναφέρει τὸν Οἶκον)· κάθισμα Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς, τῆς Σαμαρείτιδος Ἀγγαλιάσθω οὐρανός, Δόξα καὶ νῦν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Ὁ τῆς σοφίας χορηγός.

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς, κοντάκιον καὶ οἶκος τῆς Σαμαρείτιδος. Συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

 • Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται μόνη ἡ θ' ᾠδὴ τῶν κανόνων.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἅγιος Κύριος, Ἐξαποστειλάριον τοῦ Πάσχα Σαρκὶ ὑπνώσας, τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· Πᾶσα πνοή, Αἰνεῖτε, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Αἴνων, ἤτοι οἱ στίχοι τοῦ ὑπόλοιπου ρμη' Ψαλμοῦ, καὶ τοῦ ρμθ' Ψαλμοῦ, μέχρι Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς. Εἶτα, στιχηρὰ ἀναστάσιμα τοῦ δ' ἤχου ς' καὶ τῆς Σαμαρείτιδος ἰδιόμελα δύο, μετὰ τῶν στίχων αὐτῆς.

 • [Τ.Μ.Ε. καὶ Δ.Ε.Ε.: Ἀναστάσιμα δ', καὶ τοῦ Πάσχα "Πάσχα ἱερόν"!]

 • Δόξα· Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις εἰς ἤχον β'.

 • [Τ.Μ.Ε. καὶ Δ.Ε.Ε.: Καὶ νῦν, Ἀναστάσεως ἡμέρα μετὰ τοῦ Χριστὸς ἀνέστη ἅπαξ· τὸ Τ.Μ.Ε. δὲν ἔχει τὸ Χριστὸς ἀνέστη]

 • Δοξολογία μεγάλη.

 • Σήμερον σωτηρία, εἰς ἤχον δ'.

 • Ἡ Ἐκτενής, καὶ Ἀπόλυσις.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
22/05/2005 - 14/02/2010