ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις

Τυπικόν - Ι' Απριλίου 2005 - Κυριακή Δ' των Νηστειών - Ήχος δ', Εωθινόν α'.


ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας λ'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιγ' καὶ ἡ νύξ ὥρας ια'.

 

10 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ἐν ᾗ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, συγγραφέως τῆς "Κλίμακος". Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου καὶ ἑτέρων τριάκοντα ἕξ (+ γ' αἰ.). Μακαρίου, Θεοδώρου τοῦ "μακαρίου", Ζήνωνος καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς τριάκοντα ἐννέα μαρτύρων. Τῆς Ὁσίας Προφήτιδος Ὀλδᾶς, καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰακώβου Πρεσβυτέρου, καὶ Ἀζᾶ Διακόνου. Τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δήμου ἁλιέως, τοῦ ἐν Σμύρνῃ (1763), καὶ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου, Πατριάρχου Κων/πόλεως τοῦ Ε', ἀπαγχονισθέντος ὑπὸ τῶν Τούρκων ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους (+Πάσχα 4 Ἀπριλίου 1821). Ἦχος δ', ἑωθινόν α'.

 

Ἑσπερινός.

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θ' Ὥρας, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε, μέχρι Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς (Ψαλμοί ρμ', ρμα', ρκθ', ρις')

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα ς', καὶ τοῦ Ὁσίου (Τριωδίου) προσόμοια γ' δευτεροῦντες τὸ α'.

 • Δόξα, Ὅσιε Πάτερ.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας (μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ).

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ Ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ], Δόξα καὶ νῦν Θεοτοκίον. Εἶτα αἱ αἰτήσεις· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... . Δέσποτα πολυέλεε... . Ἀμήν. Καὶ εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον ἐκ τῆς Ὀκτωήχου· τὸ ἀναστάσιμον Στιχηρὸν καὶ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Δόξα, Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον.

 • Καὶ νῦν Θεοτοκίον Ὤ θαύματος καινοῦ.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα τοῦ Ὁσίου Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς. Καὶ νῦν Θεοτοκίον Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθείς.

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Δεῦτε προσκυνήσωμεν.

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα τοῦ Ὁσίου Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς. Καὶ νῦν Θεοτοκίον Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθείς.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • Τὸ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • [Η.Ο.Π.: Δὲν ἔχει καθόλου Ψαλτήριον]

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή (μετὰ τοῦ Στίχου).

 • Τὸ Ἑωθινὸν ἐνδιάτακτον Εὐαγγέλιον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός εἰς ἦχον πλ. δ᾿ (ψαλλομένου τοῦ Ν' Ψαλμοῦ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου).

 • Δόξα, Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι. Καὶ νῦν Θεοτοκίον Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι. Εἶτα στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, καὶ τὸ ἰδιόμελον Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν.

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου...

 • Οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος μετὰ τῆς Θεοτόκου εἰς ς', τοῦ Τριῳδίου εἰς δ' καὶ τοῦ Ὁσίου εἰς δ' [Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν οὐ στιχολογεῖται]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

 • [Δ.Ε.Ε.: ὁ Ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ α' τοῦ Τριῳδίου εἰς 4, καὶ ὁ β' εἰς 4]

 • Ἀπὸ γ' ᾠδῆς, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κοντάκιον καὶ Οἶκος ἀναστάσιμα. Κάθισμα τοῦ Τριῳδίου, Δόξα τοῦ Ὁσίου, Καὶ νῦν, Θεοτοκίον.

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς, κοντάκιον καὶ οἶκος τοῦ Ὁσίου. Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Τριῳδίου [Δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι, ἐὰν συμπέσῃ ἡ παροῦσα Κυριακὴ τὴν λ' τοῦ μηνὸς Μαρτίου, ὡς ἑορταζομένου κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν τοῦ αὐτοῦ ὁσίου, λέγεται μόνον τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ συναξάριον τοῦ αὐτοῦ, καὶ καταλιμπάνεται τὸ τοῦ Τριῳδίου, ὂν τὸ αὐτό] .

 • Ἡ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται.

 • Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Κανόνων, καὶ ἡ Καταβασία αὐτῆς.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἅγιος Κύριος, Ἐξαποστειλάριον ἀναστάσιμον, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοτοκίον.

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· Πᾶσα πνοή, Αἰνεῖτε, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Αἴνων, ἤτοι οἱ στίχοι τοῦ ὑπόλοιπου ρμη' Ψαλμοῦ, καὶ τοῦ ρμθ' Ψαλμοῦ, μέχρι Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς. Εἶτα, στιχηρὰ ἀναστάσιμα δ' καὶ ἀνατολικὰ δ' (τῆς Ὀκτωήχου).

 • [Τριώδιον "ΦΩΣ": Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου]

 • [Τ.Μ.Ε. καὶ Δ.Ε.Ε.: Ἀναστάσιμα δ', καὶ τοῦ Ὁσίου δ' τὰ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ]

 • Δόξα· Δεῦτε ἐργασώμεθα.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις εἰς ἤχον β'.

 • Δοξολογία μεγάλη.

 • Σήμερον σωτηρία, εἰς ἤχον δ'.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Ὅτε δὲ οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐν ἑκάστη ᾠδῇ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ ἑπόμενον τροπάριον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τροπάρια μετὰ ἀναλόγων στίχων ἐκ τῇς ᾠδῆς, οἵτινές εἰσιν οἱ ἐξῆς: Ἐὰν μὲν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ιδ', στίχοι λέγονται οἱ δ' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνεται εἰς ιβ', λέγονται οἱ β' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ι', λέγονται μόνον οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς η', λέγονται μόνον οἱ στ' τελευταῖοι· καὶ τέλος ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς στ', λέγονται μόνον οἱ δ' τελευταῖοι στίχοι ἑκάστης ᾠδῆς.

 2. Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
03/04/2005 - 14/02/2010