ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις

Τυπικόν - Γ' Απριλίου 2005 - Κυριακή Γ' των Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως - Ήχος γ', Εωθινόν ΙΑ'.


ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας λ'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιγ' καὶ ἡ νύξ ὥρας ια'.

 

3 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, ἐν ᾗ τὴν Προσκύνησιν ἑορτάζομεν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικήτα τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μηδικίου (+824). Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν· Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου (+833), Ἰλλυριοῦ τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μυρσιῶνος. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· Ἐλπιδηφόρου, Δίου, Βυθονίου, καὶ Γαλύκου. Ἦχος γ', ἑωθινόν ια'.

 

Ἑσπερινός.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε.

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα ς', καὶ τοῦ Σταυροῦ προσόμοια δ'.

 • Δόξα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας (μετὰ τῶν Στίχων αὐτοῦ).

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Ἡ Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ Ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ], Δόξα καὶ νῦν, Ὁρῶσά Σε ἡ κτίσις. Οἱ συνήθεις εὐχὲς τῆς Λιτῆς· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... και εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον ἐκ τῆς Ὀκτωήχου· τὸ ἀναστάσιμον Στιχηρὸν καὶ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Δόξα καὶ νῦν, Ὁ συμμαχήσας Κύριε.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον, Δόξα Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Σου, Καὶ νῦν Θεοτοκίον Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου.

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Σου, Καὶ νῦν Θεοτοκίον Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • Τὸ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • [Η.Ο.Π.: Δὲν ἔχει καθόλου Ψαλτήριον]

 • [Δ.Ε.Ε.: Δὲν ἔχει τὸν Ἄμωμον]

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Ὁ Πολυέλεος, μεθ' ὅν Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν. Δόξα καὶ νῦν τὸ αὐτό.

 • [Δ.Ε.Ε.: Ἔχει τὸν Πολυέλεον μετὰ τὸ Ψαλτήριον]

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή (μετὰ τοῦ Στίχου).

 • Τὸ Ἑωθινὸν ἐνδιάτακτον Εὐαγγέλιον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός εἰς ἦχον πλ. δ᾿ (ψαλλομένου τοῦ Ν' Ψαλμοῦ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου).

 • Δόξα, Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι. Καὶ νῦν Θεοτοκίον Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι. Εἶτα στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, καὶ τὸ ἰδιόμελον Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν.

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου...

 • Κανόνες, μόνον ὁ τοῦ Τριωδίου Πανηγύρεως ἡμέρα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς ιδ', ἤτοι τὸν εἰρμὸν δίς, τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον αὐτοῦ δίς, καὶ τὰ ἔτερα τροπάρια τοῦ Σταυροῦ μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ καὶ τοῦ Θεοτοκίου εἰς ι᾿. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ' συνήθεις στίχους τῆς στιχολογίας. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι (οἱ Εἱρμοὶ τοῦ Κανόνος) Ὁ θειότατος προετύπωσε.

 • [Δ.Ε.Ε.: ὁ τοῦ Τριωδίου μόνον μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 8]

 • [Τριώδιον "ΦΩΣ": Ὁ Ἀναστάσιμος, ὁ Σταυροαναστάσιμος, τῆς Θεοτόκου εἰς η', καὶ ὁ τοῦ Σταυροῦ εἰς η']

 • Ἀπὸ γ' ᾠδῆς, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κοντάκιον καὶ Οἶκος ἀναστάσιμα. Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ Ὁ Σταυρός Σου Κύριε. Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, Σήμερον τὸ προφητικόν. Δόξα, Μόνον ἐπάγη. Καὶ νῦν, Θεοτόκε Παρθένε.

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς, κοντάκιον καὶ οἶκος τοῦ Σταυροῦ. Συναξάριον τοῦ Μηναίου, εἶτα τοῦ Τριῳδίου.

 • Ἡ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται.

 • Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Κανόνων, ἡ Καταβασία αὐτῆς, καὶ ἡ Αἴτησις (Μικρὴ Συναπτή).

 • Ἅγιος Κύριος, Ἐξαποστειλάριον ἀναστάσιμον, τοῦ Σταυροῦ καὶ Σταυροθεοτοκίον.

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· Πᾶσα πνοή, Αἰνεῖτε, καὶ ἡ Στιχολογία τῶν Αἴνων, ἤτοι οἱ στίχοι τοῦ ὑπόλοιπου ρμη' Ψαλμοῦ, καὶ τοῦ ρμθ' Ψαλμοῦ, μέχρι "Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς". Εἶτα, στιχηρὰ ἀναστάσιμα δ' καὶ τοῦ Σταυροῦ προσόμοια γ' δευτεροῦντες τὸ α', λέγοντες εἰς τὰ δύο τελευταία τοὺς στίχους τοῦ Σταυροῦ.

 • Δόξα· Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις εἰς ἤχον β'.

 • Δοξολογία μεγάλη, εἰς ἦχον δ' [καὶ ᾀσματικὸν ἀργόν].

 • Ἡ τελετὴ τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ [δές Δ.Ε.Ε., σ. 111]

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Ἐὰν Ἑορτὴ ἢ Ἅγιος μετὰ πολυελέου τύχῃ ἐν Κυριακῇ, ὁ πολυέλεος ψάλλεται μετὰ τὸν ἄμωμον καὶ τὴν μετ' αὐτὸν ὑπακοήν [Τ.Γ.Ρ., σ. 80].

 2. Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
27/03/2005 - 14/02/2010