ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις


ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας κη', εἰ δέ ἐστι Δίσεκτος, κθ'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ια' καὶ ἡ νύξ ὥρας ιγ'.

 

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ). Μαρτινιανοῦ ὁσίου (+ ε' αἰ.), Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης τῶν ἀποστόλων, Εὐλογίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας (+607), Τῶν ἁγίων Δύο Μαρτύρων, πατρὸς καὶ υἱοῦ. Τῶν Ὁσίων· Ἀβραάμη, καὶ Συμεῶνος, κτίτορος τῆς ἐν Ἄθῳ σεβασμιωτάτης μονῆς τοῦ "Χιλανδαρίου". Μνήμη ἐγκαινίων ἱεροῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς ἁγίας ἀποστόλου Θέκλης, ἐν τῷ ὄρει Ποσαλέως. [Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 13ην τοῦ παρόντος μηνὸς ἑορτάζεται, ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ, ἡ μνήμη τῶν συνεργῶν τοῦ ἀποστόλου Παῦλου: Τιτίου-Ἰούστου, Χλόης καὶ Κρίσπου]. Ἦχος δ', ἑωθινὸν δ'.

 

Ἑσπερινός.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου (ὅλο).

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε.

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα ς', καὶ τοῦ Ἁγίου δ'.

 • Δόξα τοῦ Ἁγίου.

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

 • Ἡ Ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ ἡ Δέησις ("τὰ Πληρωτικά").

 • Ἡ Λιτή ἐν τῷ Νάρθηκι· τὸ ἰδιόμελον στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ]. Δόξα, καὶ νῦν, Θεοτοκίον εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον τοῦ ἰδιομέλου, ἐκ τῶν κειμένων μετὰ τὰ κατ' ἀλφάβητον. Οἱ συνήθεις εὐχὲς τῆς Λιτῆς· Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'),... και εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ.

 • Εἰς τὸν Στίχον ἐκ τῆς Ὀκτωήχου· τὸ ἀναστάσιμον Στιχηρὸν καὶ γ' στιχηρὰ ἐκ τῶν κατ' ἀλφάβητον [Παρακλητική].

 • Δόξα τοῦ Ἁγίου.

 • Καὶ νῦν, Θεοτοκίον εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον τοῦ δοξαστικοῦ ἐκ τῶν κειμένων μετὰ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Νῦν ἀπολύεις. Τὸ Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Τὸ Ἀναστάσιμον ἅπαξ, Δόξα, καὶ νῦν, τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ.

 • [Δ.Ε.Ε.: Τὸ ἀναστάσιμον, Δόξα τοῦ Ἁγίου, Καὶ νῦν, "Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθείς"].

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου,...

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Μεγάλη Συναπτή (τὰ "Εἰρηνικά").

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ.

 • Ἡ Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου:

  • Τὸ Β' Κάθισμα (αὕτη ἡ α' στιχολογία).

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • [Ἀνάγνωσις]

  • Γ' Κάθισμα (αὕτη ἡ β' στιχολογία).

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

  • Κάθισμα ἀναστάσιμον, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον.

  • [Ἀνάγνωσις]

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις γ' (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

 • Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις").

 • Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • [Ἀνάγνωσις]

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Τὸ Πᾶσα πνοή.

 • Εὐαγγέλιον ἑωθινὸν ἀναστάσιμον (ἀναγινωσκόμενον ἐκ δεξιῶν τῆς Ἁγίας Τραπέζης).

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός καὶ τὰ τῆς Κυριακῆς τροπάρια, καὶ ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου.

 • Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου...

 • Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς δ', ὁ σταυροαναστάσιμος ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς γ', τῆς Θεοτόκου εἰς γ', καὶ ὁ τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας εἰς δ' [Οὐ στιχολογεῖται δὲ Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν εἰ μὴ μόνον οἱ ιβ' στίχοι ἐξ ἑκάστης ᾠδῆς]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι, Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

 • [Δ.Ε.Ε.: ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς 4, καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4]

 • Μετὰ τὴν γ' ᾠδὴν (δηλ. μετὰ τὴν Καταβασία τῆς γ' ᾠδῆς), Μικρὴ Συναπτή ("Αἴτησις"), Κάθισμα τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας. Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ.

 • [Ἀνάγνωσις]

 • Ἀφ' ἕκτης ᾠδῆς (δηλ. μετὰ τὴν Καταβασία τῆς ς' ᾠδῆς), κοντάκιον καὶ οἶκος τὰ ἀναστάσιμα.

 • Τὸ Συναξάριον τῆς ἡμέρας (ὡς κεῖται ἐν τοῖς Μηναίοις).

 • Ἡ Τιμιωτέρα.

 • Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Κανόνων, ἡ Καταβασία αὐτῆς καὶ ἡ Αἴτησις (Μικρὴ Συναπτή).

 • Ἅγιος Κύριος, τὸ ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον ἅπαξ καὶ τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ.

 • [Δ.Ε.Ε.: Ἐξαποστειλάρια· τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγίου, καὶ τὸ Θεοτοκίον αὐτοῦ]

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· στιχηρὰ ἀναστάσιμα δ', καὶ ἀνατολικὰ δ'.

 • Δόξα· τὸ Ἑωθινόν ἰδιόμελον.

 • Καὶ νῦν εἰς ἦχον β' τὸ Θεοτοκίον Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις.

 • Δοξολογία μεγάλη εἰς τὸν ἦχον τοῦ ἑωθινοῦ.

 • Σήμερον σωτηρία, εἰς ἤχον δ'.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Τὸ Δ.Ε.Ε. ἔχει στὴν κεφαλίδα τῆς 13ης, σὰν πρώτους ἑορταζόμενους ἁγίους τοὺς Ἀποστόλους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, λανθασμένα κατὰ τὴν γνώμη μας, ἐπειδὴ τὰ ψαλλόμενα τροπάρια εἶναι γιὰ τὸν ἅγιο Μαρτινιανό.

 2. Ὁ Ἅγιος Μαρτινιανός, ἀπὸ τὴν ἀκολουθία του ὡς εὐρίσκεται στὸ Μηναῖον, θεωρεῖται Μὴ ἑορταζόμενος Ἅγιος.

 3. Αἱ εἰς τὰς αἰτήσεις πάσας ἀπαντήσεις τῶν χορῶν διὰ τοῦ Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε καὶ τῶν λοιπῶν, λέγονται εἰς τὸ ὕφος καθ' ὅ λέγονται καὶ αἱ αἰτήσεις καὶ αἱ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέως ἢ διακόνου, καὶ οὐδέποτε ψάλλονται. Τοῦ κανόνος τούτου ἐξαιροῦνται τὰ τῆς λιτῆς Κύριε ἐλέησον, τὰ ἐν τῇ παρακλήσει καὶ τὰ μετὰ τὸ Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου ἐν τῷ ὄρθρῳ ὡρισμένα, ἅτινα ψάλλονται ὡς οἰκείως διατάσσεται.

 4. Ὅτε δὲ οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐν ἑκάστη ᾠδῇ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ ἑπόμενον τροπάριον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τροπάρια μετὰ ἀναλόγων στίχων ἐκ τῇς ᾠδῆς, οἵτινές εἰσιν οἱ ἐξῆς: Ἐὰν μὲν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ιδ', στίχοι λέγονται οἱ δ' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνεται εἰς ιβ', λέγονται οἱ β' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ι', λέγονται μόνον οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς η', λέγονται μόνον οἱ στ' τελευταῖοι· καὶ τέλος ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς στ', λέγονται μόνον οἱ δ' τελευταῖοι στίχοι ἑκάστης ᾠδῆς.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
20/02/2005