ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ
Τυπικὴ Διάταξις


ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας κη', εἰ δέ ἐστι Δίσεκτος, κθ'.
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας ια' καὶ ἡ νύξ ὥρας ιγ'.

 

6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ). Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης (+ Α' αἰ.), Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μεγάλου καὶ ἰσαποστόλου (+891). Ἦχος γ', ἑωθινὸν γ'.

Ἑσπερινός.

 • Ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός ργ').

 • Τὸ Α' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

 • Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Θοῦ Κύριε.

 • Στιχηρά· Ἀναστάσιμα γ' καὶ ἀνατολικὸν ἕν, μεθέορτα γ' [τῆς ΣΤ' Φεβ.], καὶ τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας γ'.

 • (Δ.Ε.Ε.: Στιχηρά· Ἀναστάσιμα στ' καὶ μεθέορτα γ' εἰς δ'.)

 • Δόξα τῆς Ἑορτῆς [Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, ζήτει ΣΤ' Φεβ.].

 • Καὶ νῦν τὸ α' Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.

 • Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν.

 • Προκείμενον τῆς ἡμέρας.

 • Μεγάλη ἐκτενής, Καταξίωσον, Κύριε, καὶ τὰ πληρωτικά.

 • Λιτή· τὸ στιχηρὸν τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς [τοῦ ἱ. ναοῦ], εἶτα Δόξα καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς, οἷον βούλει. Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου..., Κύριε ἐλέησον (μ' καὶ γ'), κτλ.

 • Εἰς τὸν Στίχον· τὸ ἀναστάσιμον Στιχηρὸν καὶ τὰ κατ' ἀλφάβητον.

 • Δόξα καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς [Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, ζήτει Β' Φεβ.].

 • (Δ.Ε.Ε.: Δόξα καὶ νῦν, Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν [εἰς τὸ Καὶ νῦν τῆς λιτῆς τῆς ἑορτῆς])

 • Νῦν ἀπολύεις. Τὸ Τρισάγιον.

 • Ἀπολυτίκια· Ἀναστάσιμον, Δόξα καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς.

 • Ἀπόλυσις.

 

Ὄρθρος

 • Οἱ Ψαλμοί ιθ' καὶ κ', Τρισάγιον, Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου, κτλ.

 • Ὁ Ἐξάψαλμος.

 • Εἰς τὸ Θεὸς Κύριος· Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον, Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν τὸ τῆς Ἑορτῆς.

 • Στιχολογοῦνται τὸ Β' καὶ Γ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῆς:

  • Β' Κάθισμα (αὕτη ἡ α' στιχολογία).

  • Μικρὴ Συναπτή.

  • Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν, ἀναστάσιμον κάθισμα, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς [ζήτει ΣΤ' Φεβ.].

  • Γ' Κάθισμα (αὕτη ἡ β' στιχολογία).

  • Μικρὴ Συναπτή.

  • Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, ἀναστάσιμον κάθισμα, Δόξα ἕτερον ἀναστάσιμον, Καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς [ζήτει ΣΤ' Φεβ.].

 • Ὁ Ἄμωμος εἰς στάσεις τρεῖς (τὸ ΙΖ' Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι ὁ ριη' Ψαλμός).

 • Τὰ Εὐλογητάρια.

 • Μικρὰ Συναπτή.

 • Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου.

 • Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον τοῦ Ἤχου.

 • Πάσα πνοή.

 • Εὐαγγέλιον ἑωθινὸν ἀναστάσιμον.

 • Ἀνάστασιν Χριστοῦ.

 • Ὁ Ν' Ψαλμός καὶ τὰ τῆς Κυριακῆς τροπάρια, καὶ ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου.

 • Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἰρμῶν εἰς δ', τῆς Θεοτόκου εἰς β', τῆς ἑορτῆς εἰς δ' καὶ τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας εἰς δ' [Οὐ στιχολογεῖται δὲ Τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν εἰ μὴ μόνον οἱ ιβ' στίχοι ἐξ ἑκάστης ᾠδῆς]. Μεθ' ἑκάστην ᾠδὴν αἱ διατεταγμέναι Καταβασίαι Χέρσον ἀβυσσοτόκον.

 • Μετὰ τὴν γ' ᾠδὴν κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.

 • Κάθισμα τοῦ ἁγίου, Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς.

 • Ἀφ' ἕκτης κοντάκιον καὶ οἶκος τὰ ἀναστάσιμα.

 • Τὸ Συναξάριον τῆς ἡμέρας (ὡς κεῖται ἐν τοῖς Μηναίοις).

 • Ἡ Τιμιωτέρα.

 • Ἡ θ΄ ὠδὴ τῶν Κανόνων, ἡ Καταβασία καὶ ἡ αἴτησις.

 • Ἐξαποστειλάρια· τὸ ἀναστάσιμον καὶ τῆς ἑορτῆς ἅπαξ.

 • Εἰς τοὺς Αἴνους· ἀναστάσιμα δ', τῆς ἑορτῆς δ' [ζήτει Β' Φεβ.] μετὰ δύο στίχων τῆς ἑορτῆς.

 • (Δ.Ε.Ε.: τῆς ἑορτῆς, ἔχει ἀπόστιχα τῶν Αἴνων τῆς ΣΤ' Φεβ.)

 • Δόξα· τὸ Ἑωθινόν.

 • Καὶ νῦν, Ὑπερευλογημένη.

 • Δοξολογία μεγάλη.

 • Σήμερον σωτηρία, εἰς ἤχον δ'.

 

Γιὰ τὶς λοιπὲς Ἀκολουθίες δὲς τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σημειώσεις:

 1. Ὅτε δὲ οὐ στιχολογεῖται Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, ἐν ἑκάστη ᾠδῇ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ ἑπόμενον τροπάριον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τροπάρια μετὰ ἀναλόγων στίχων ἐκ τῇς ᾠδῆς, οἵτινές εἰσιν οἱ ἐξῆς: Ἐὰν μὲν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ιδ', στίχοι λέγονται οἱ δ' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνεται εἰς ιβ', λέγονται οἱ β' πρῶτοι καὶ οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς ι', λέγονται μόνον οἱ η' τελευταῖοι· ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς η', λέγονται μόνον οἱ στ' τελευταῖοι· καὶ τέλος ἐὰν ἡ ᾠδὴ γίνηται εἰς στ', λέγονται μόνον οἱ δ' τελευταῖοι στίχοι ἑκάστης ᾠδῆς.

*    *    *

Γιὰ ὁτιδήποτε λάθη βρεῖτε, παρακαλοῦμε ἐνημερώστε μας.

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
30/01/2005